Menu

Algemene informatie

Wat u moet weten als u zich wilt aanmelden !

Algemene informatie over procedures en achtergronden
 

Het wettelijk vastgestelde eigen risico zorgkosten voor behandelingen gestart in 2018 en 2019 bedraagt 385 euro. 

U bent bij ons in behandeling nadat er een indicatie is gesteld en een behandelplan met u afgesproken.

Wat is een psychologische behandeling in de GGZ ?

De basis of specialistische behandeling in de GGZ richt zich op:

De behandeling is curatief ingesteld. Er is sprake van een klacht of probleem. Het het doel van de behandeling is het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en (indien mogelijk) op te lossen.

In de behandeling kunnen uiteenlopende problemen van sociale, lichamelijke of psychische aard aan de orde komen. Uw behandelaar kan hiervoor verschillende behandelmethoden gebruiken die het best passend zijn bij uw problemen of klachten.

Psychologen en psychotherapeuten leren hun cliënten hoe zij zichzelf bij hun problemen kunnen helpen. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat mensen uiteindelijk in staat zijn zelf keuzen te maken, hun eigen bestemming te bepalen en te veranderen als zij daar voor kiezen. De gesprekken zijn daarom het best te beschouwen als werkbijeenkomsten.

De bedoeling van die bijeenkomsten is een verandering te bewerkstelligen van voor u nadelige gedragspatronen of van bepaalde ideeën, normen en waarden waaruit die patronen volgen. Samen met u zal worden gezocht naar de beste manieren om de obstakels aan te pakken die de noodzakelijke verandering in de weg staan. De werkbijeenkomsten kunnen eenvoudig, leuk en zeer hoopgevend zijn, maar ook wel eens vermoeiend, een enkele keer zelfs beangstigend.

Het is in ieder geval verstandig rekening te houden met een eventuele kortstondige verslechtering van uw situatie in de beginperiode van uw behandeling. Dit kan helaas voorkomen en is even lastig, maar van tijdelijke aard.

De beginfase van de behandeling wordt gekenmerkt door het verzamelen van informatie, benodigd voor de behandeling, de vorming van vertrouwen en de ontwikkeling van het therapeutische contact. De informatie bestaat uit dat wat u zelf aan ons doorgeeft of, na overleg met u, dat wat door derden wordt verstrekt.

In de werkfase van de behandeling is er een meer actieve aanpak van de problemen en de klachten waarvoor u gekomen bent. Een volledige behandeling psychotherapie kan een half jaar tot twee jaar in beslag nemen.

 

Het kan zijn dat wij u ook vragen om vragenlijsten in te vullen of wij kunnen bij u een psychologische test afnemen. Al uw gegevens worden door ons 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijke termijn. Uw eigen behandelaar en de administrateur van de praktijk zijn de enigen die hebben toegang tot uw dossier. In uw dossier zijn behalve eventuele correspondentie, het behandelplan en de evaluaties ook de aantekeningen van de behandelaar opgenomen. U hebt recht van inzage in uw dossier.
 

Neem goed nota van onderstaande procedures.

Wij zijn uitsluitend bereikbaar via het mobiel nummer 06-55378426 van dinsdag tot en met donderdag tussen 10 en 16 uur (als we niet kunnen opnemen bellen we u binnen 24 uur terug) en via de e-mail van uw eigen behandelaar.

Afspraken en andere zakelijke kwesties kunt u via e-mail of telefonisch regelen. Bent u niet in staat een gemaakte afspraak na te komen, dan moet u dit minstens 24 uur van tevoren bekend maken bij uw behandelaar. Doet, of kunt u dit niet, dan wordt het normale gesprekstarief bij u in rekening gebracht. Bij het maken van telefonische afspraken wordt door ons bovenstaande standaardprocedure gevolgd, zodat vergissingen zijn uitgesloten. Noteert u daarom zorgvuldig de afspraken die u telefonisch maakt en aarzel niet om datum, tijd en plaats van uw afspraak tijdig nog eens bij ons te controleren. Gebruik het afsprakenkaartje dat u via de behandelaar kunt krijgen en laat de behandelaar uw afspraken invullen dan zijn uw rechten gewaarborgd.

Buiten de gesprekken is er in de regel geen contact tussen behandelaar en cliënt. In dringende gevallen kunt u 0655378426 bellen. Wordt er niet opgenomen probeert u het dan na een half uur nog eens en herhaal dit eventueel. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U dient in een dergelijke situatie rekening te houden met enige wachttijd, zeker buiten kantooruren. In ernstige, spoedeisende gevallen of bij langdurige afwezigheid van uw behandelaar kunt u beter contact met uw huisarts of diens vervanger opnemen.

 

Behandeling met voorrang:

Indien u meent in aanmerking te komen om met voorrang te worden behandeld kunt u daarover een schriftelijke mededeling doen via ons postadres: Postbus 7, 3220 ASA Hellevoetsluis of ons e-mailadres: empathon@empathon.nl.

Kinderen, jeugdigen, ouderen, kwetsbare mensen en gezinnen krijgen altijd voorrang.

 

Psychotherapie:  Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Hieronder volgt informatie over de kosten van psychotherapie bij de praktijk via de zogenaamde DBC regeling. Na  verwijzing  door uw  huisarts  of  bedrijfsarts  kunt u  in  aanmerking  komen voor de vergoeding van psychotherapie. Wij brengen bij uw verzekering niet alleen de sessies waarbij u aanwezig bent in rekening, maar ook de zogenaamde indirecte tijd waarbij u NIET aanwezig bent: bijvoorbeeld overlegtijd, rapportagetijd en eventuele reiskosten. Alle behandelingen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaren: o.a. de klinisch psychologen Cees Willemse en Martianne van Gent en de psychotherapeuten Marcel Vosmeer, Marian van Dijk, Xandra Oonk en Kitty Vermeer.

Met Menzis hebben wij voor 2018 géén contract afgesloten. 

Indien u verzekerd bent bij Menzis, met de therapie bent gestart in 2018 en géén restitutiepolis hebt moet u rekenen op een extra eigen bijdrage van ongeveer 30 euro per gesprek. Dit geldt alleen voor verzekerden bij Menzis.

Wat betaalt u zelf: U bent bij wet verplicht het jaarlijkse eigen risico algemene zorgkosten zelf te betalen en natuurlijk ook een eventuele eigen risico dat u zelf heeft afgesproken met uw verzekering.

Minderjarigen: Bij aanmelding van minderjarigen dienen beide ouders of eventuele wettelijke vertegenwoordigers toestemming voor de behandeling te geven.

Klachtenregeling:

Binnen de praktijk werken wij conform de regels van het ministerie van Volksgezondheid en beroepsverenigingen van psychologen en psychotherapeuten.

We besteden extra aandacht aan onze wijze van dossiervoering en de bescherming van uw privacy.

Indien u ontevreden bent wordt u nadrukkelijk uitgenodigd daarvan mededeling te doen aan uw behandelaar.

U bent vrij een klacht te deponeren bij een van de toeziende instanties.

U kunt voor de procedure en het adres van de instantie contact opnemen met onze administratie:

06-55378426,

e-mail: empathon@empathon.nl.


Wat staat er in het behandelplan:

Na afronding van de intakefase sluiten wij een behandelovereenkomst met u af.

Daarin zijn opgenomen:

Uw toestemming dat u akkoord bent gegaan met het plan.

De verwijsbrief met indicatiestelling van huisarts of bedrijfsarts.

Een kopie van uw identiteitsbewijs.

Bij minderjarigen de toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers.

De diagnose in DSM V termen: Dit is een internationaal geaccepteerd psychodiagnostisch handboek.

Het doel van de behandeling: in termen van klachtenvermindering en gedragsverandering .

Frequentie van de sessies: een keer per week, 14 dagen, per maand.

Verwachte duur van de behandeling: 3, 6, 12, 24 maanden.

Methode van behandeling: systeembehandeling, (cognitieve) gedragstherapie, cliëntgerichte therapie.

De aantekening van toestemming door ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij minderjarigen.

De mogelijkheden van evaluatie of bijstelling van het behandelplan: na elke 5 sessies.

De kosten die voor uw eigen rekening komen: eigen risico, wettelijke eigen bijdrage.

De werkhypothese: begrip of oefening geeft gedragsverandering leidt tot minder problemen/klachten.

Protocollen: voor specifieke problemen.

Medicijnen.

De gehanteerde multidisciplinaire richtlijn  of de reden van afwijking daarvan.

c.q.:

- voor persoonlijkheidsstoornissen

- diagnostiek en behandeling ADHD

- voorlichting patiënten GGZ

- voor angststoornissen

- voor eetstoornissen

- vermelding: geen multidisciplinaire richtlijn beschikbaar.

 

Regels m.b.t. overdragen van informatie aan andere, extrene  behandelaars:

uitsluitend schriftelijk na toestemming van cliënt door BIG geregistreerde behandelaar ondertekend.

Vermelding welke professionals bij de behandeling betrokken zijn, mits toestemming cliënt: In beginsel uitsluitend behandelaars van Empathon. In bijzondere gevallen, zoals in crisissituaties andere behandelaars zoals huisarts, politie, crisisdienst, jeugdzorg etcetera.

 

M.b.t. de eindevaluatie:

In hoeverre is het doel (doelen) bereikt?

Is er vermindering van klachten?

Is de kwaliteit van het leven verbeterd?

Aantekening over de mate van tevredenheid van cliënt m.b.t. de praktijkvoering (procedures, regels, bereikbaarheid).

Wensen en mogelijkheid m.b.t. nazorg en/of doorverwijzing.

Aantekening over het vergroten van de mogelijkheid van klachtencoping.

Aantekening over de extra informatie over de omgang met klachten in de toekomst voor cliënt.

Neem contact met ons op 06 55378426 administratie@empathon.nl