Privacyverklaring

Centrum voor Psychotherapie

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze leden, klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

 

Met Empathon wordt in alle gevallen in dit artikel Empathon B.V. bedoeld.

 

Empathon B.V. privacybeleid in 10 uitgangspunten:

 1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen Empathon en de onderdelen binnen Empathon B.V.
 2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend zodat wij diensten en producten kunnen aanbieden.
 3. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketing, statistische analyse, het beheersen van verzekeringsrisico’s of het tegengaan van fraude. 
 4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
 5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
 6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
 7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. 
 8. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
 9. We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of  preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
 10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Empathon B.V. privacystatement

Empathon behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten, patiënten, medewerkers en de bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Empathon heeft een privacy beleid ontwikkeld. Daarin vindt u meer informatie over onze visie op privacy-compliance.

In ons privacybeleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u cliënt of patiënt of medewerker van ons bent, u onze websites bezoekt of onze mobiele apps gebruikt, wanneer u gegevens met ons deelt via sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we in ons privacybeleid uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, wie toegang hebben tot uw gegevens en dat we uw persoonsgegevens beperkt met derden delen.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacystatement en het hieronder opgenomen privacybeleid kunt u contact opnemen met Empathon BV- zie onze contactgegevens.

 

Empathon B.V. is een diverse organisatie – wat doen wij

 

Algemeen

De te onderscheiden activiteiten van Empathon B.V. zijn: 

 • Psychodiagnostiek
 • Psychotherapie en klinische psychologie

 

Eindverantwoordelijke

Empathon B.V. is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming eindverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door Empathon B.V. Empathon B.V. voldoet aan privacy wet- en -regelgeving en zorgt ervoor dat binnen alle activiteiten van Empathon B.V. de persoonsgegevens in overeenstemming hiermee worden verwerkt.

Uitwisselen van persoonsgegevens

Binnen Empathon slaan wij uw persoonsgegevens op in een centrale klantendatabase genaamd Incura (CRM-bronsysteem). Afhankelijk van de afgenomen dienst kunnen wij bepaalde persoonsgegevens ook in softwareapplicaties of andere bronsystemen opslaan en deze verder verwerken.

Empathon verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, op grond van een wettelijke verplichting of in geval van fraude. Empathon verstrekt uitsluitend met toestemming van haar cliënten, patiënten en medewerkers persoonsgegevens aan derden.

Voor de uitvoering van bepaalde diensten maakt Empathon gebruik van geselecteerde derde partijen. Ook met die partijen wisselt zij persoonsgegevens uit, maar uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst aan u te kunnen leveren of uit te voeren. Met die derde partijen sluit Empathon een verwerkersovereenkomst, waarin afspraken staan vermeld over de verwerking van uw persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

De persoonsgegevens die in onze centrale klantendatabase (CRM-bronsysteem) staan, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Empathon, tenzij daar wettelijke, functionele of organisatorische beperkingen (zogeheten Chinese Walls) voor bestaan.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij alle medische gegevens die u verstrekt aan Empathon B.V.

Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de uitvoering van onze diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, statistische analyses en onderzoek, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten, patiënten te waarborgen. Ten slotte gebruiken we deze persoonsgegevens om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten van Empathon B.V. of derde partijen.

Empathon B.V. heeft haar ICT-infrastructuur adequaat beveiligd en monitort haar systemen pro actief. Empathon B.V. heeft een doorontwikkeld informatiebeveiligingsbeleid.

Bij het uitwisselen van gegevens via onze websites ziet u – afhankelijk van de gebruikte browser – een klein symbool van een sleutel of een slot. Zo weet u dat er verbinding is met een beveiligde Empathon B.V.-server. Al onze medewerkers zijn bovendien verplicht om uw gegevens geheim te houden op grond van hun beroepsgeheim en vanwege de met hen gesloten arbeidsovereenkomst.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Empathon B.V.

 

Algemeen

Empathon B.V. verzamelt voor de volgende vier categorieën uw persoonsgegevens:

a. Producten en diensten
b. Communicatie
c. Digitale media
d. Sociale media en andere gegevens die u met ons deelt

 

a. Producten en diensten

Voor uw aanvraag legt Empathon B.V. de persoonsgegevens vast die u aan ons of onze samenwerkingspartners verstrekt. Deze gegevens kunnen per product of dienst verschillen en kunnen onder meer bestaan uit uw naam, adres en woonplaats, uw e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, Burger Service Nummer, en zorgverzekering. Indien en voor zover dit noodzakelijk is om het verzekeringsrisico te kunnen beoordelen, kan Empathon B.V. ook uw strafrechtelijke gegevens en uw gezondheidsgegevens vragen.

Empathon B.V. legt niet meer persoonsgegevens vast dan noodzakelijk (dataminimalisatie). Sommige van deze gegevens kwalificeren we als bijzondere persoonsgegevens. Zie daarover par. 3.2.

 

Voor het gebruik van sommige Empathon online diensten en apps vragen we of u een account aanmaakt en een aantal gegevens over uzelf invult. Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen als u inlogt met uw sociale mediaprofiel, zie par. 3.1.d.

 

b. Communicatie

Via de website, onze apps, sociale media of de telefoon kunt u contact zoeken met onze medewerkers en kunt u vragen stellen. Om uw vragen te beantwoorden gebruiken we uw contactgegevens. We registreren uw vragen in onze systemen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben onze medewerkers toegang tot centraal opgeslagen (klant)gegevens wij hebben vastgelegd (zie voor meer informatie par. 2.3 en 4.1.b).

 

Onze websites zijn beveiligd om misbruik en cybercrime te voorkomen. Empathon medewerkers die uw persoonsgegevens op grond van hun rol of functie kunnen inzien, zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht deze geheim te houden. Maakt u gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kan Empathon B.V. Groep B.V. niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via (onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke informatie met u via onbeveiligde sociale media.

Wees voorzichtig met de apparaten die u gebruikt voor online-diensten en mobiele apps en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.

 

c. Digitale media

Als u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan registreren we bepaalde gegevens van u en over u. Zoals uw IP-adres, uw internet-serviceprovider, de browser die u gebruikt, de webpagina’s die u bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek en in het voorkomende geval de website die u heeft doorverwezen naar de Empathon B.V.-website.

 

Als het noodzakelijk is voor een functie van de Empathon B.V.-app, dan gebruiken we met uw toestemming ook uw locatiegegevens. U kunt uw toestemming hiervoor ieder moment intrekken via de Empathon B.V.-app of via de instellingen van uw eigen mobiele telefoon.

 


Zie ook ons cookiestatement voor meer informatie over de gebruikte cookies. 

d. Sociale media en andere gegevens die u met ons deelt
Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde persoonsgegevens met Empathon B.V. worden gedeeld als u gebruik maakt van sociale media. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en gegevens over uw interesses. Voor meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en het aanpassen van de door u ingestelde voorkeuren, raden we u aan om de website en het privacybeleid van de betreffende sociale media-aanbieder te raadplegen.  

 

Bijzondere gegevens

Als wij gegevens van uw eigen arts nodig hebben, dan vragen we die pas op in overleg met u en nadat we hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

 

De verwerking van medische gegevens vindt binnen Empathon B.V. Groep B.V. plaats onder de verantwoordelijkheid van onze regiebehandelaars.

 

Medische gegevens verstrekken wij alleen aan anderen binnen Empathon als zij tot de functionele eenheid (team) van de behandelende medewerker behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere medewerkers rust in dat geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de regiebehandelaar zelf uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

 

U kunt ervoor kiezen om bijzondere persoonsgegevens spontaan met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer u (digitale) foto’s of medische gegevens bij uw aanmelding voegt. Deze bijzondere persoonsgegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of anders met uw toestemming. Als u bijzondere persoonsgegevens met ons deelt, stemt u ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden. 

 

Waar gebruikt Empathon B.V. uw persoonsgegevens voor

 

Algemeen

Empathon B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Producten en diensten
b. Bestrijding van fraude en misbruik
c. Gerichte marketing
d. Wet- en regelgeving
e. Communicatie
f. Statistisch onderzoek

a. Producten en diensten

Empathon B.V. verwerkt de gegevens die u verstrekt bij uw aanvraag (zie par.3.1.a) om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en te beoordelen. Om uw aanvraag te beoordelen, kunnen we ook andere bronnen gebruiken (zie voor meer informatie par. 3.1.a en par. 4.1.c). 

 

De beoordeling van uw aanvraag kan (deels) via een geautomatiseerde verwerking plaatsvinden, ook als de aanvraag van een Empathon B.V.-dienst of -product tot een weigering of afwijzing leidt. Indien u dat wilt, bespreken we met u de reden van de weigering of afwijzing. 

 

Na goedkeuring van uw aanvraag, gebruiken we uw gegevens om de overeenkomst te administreren en onze producten en diensten aan u te leveren. Zo gebruiken we uw contactgegevens om u facturen toe te sturen. Uw aanmelding gebruiken we om uw recht op behandeling te beoordelen. Hebt u recht op een behandeling, dan gebruiken we uw naam en uw gegevens voor de behandeling. 

 

Medische gegevens gebruiken we echter uitsluitend voor preventieve doeleinden en/of  (medisch wetenschappelijk) onderzoek nadat deze gegevens geanonimiseerd zijn en niet meer te herleiden zijn tot een individueel persoon. 

 

b. Bestrijding van fraude en misbruik

Als dienstverlener binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) moeten wij bepaalde maatschappelijke belangen beschermen. Zowel de belangen van de gezondheidszorg in zijn algemeenheid, als de belangen van onze organisatie, onze medewerkers en cliënten, patiënten. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om fraude tegen te gaan of te onderzoeken en misbruik te voorkomen en te bestrijden. Voor dit doel wisselt Empathon B.V. ook informatie met toezichthouders uit. (zie par. 2.3).d. Wet- en regelgeving
Als dienstverlener binnen de GGZ zijn wij gebonden aan diverse (internationale) wet- en regelgeving. Op basis daarvan moeten wij bepaalde gegevens over u vastleggen, zoals uw BSN bij het afsluiten van een behandelcontract. Wet- en regelgeving kunnen ons er ook toe verplichten om gegevens over u aan een overheidsinstelling, een toezichthouder of een andere overheidsinstelling door te geven (zie ook par. 4c en par. 5.d). Bijvoorbeeld aan een opsporingsinstantie.

e. Communicatie
De gegevens die we verzamelen als wij contact met u hebben (zie par. 3.1.b), gebruiken we om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren over de diensten van Empathon B.V. Groep. Zie voor meer informatie par. 2.3 en par. 3.1.b.

f. Statistisch onderzoek
Empathon B.V. kan onderzoek doen naar trends in het gebruik van onze diensten, websites, apps, sociale media en de voorkeuren van onze (potentiële) cliënten, patiënten. Voor dit doel combineren en wisselen we binnen Empathon B.V. de volgende gegevens uit:

 

 • Gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, geslacht, geboortedatum of leeftijd.
 • Gegevens die we vastleggen als u contact met ons zoekt, zoals de vragen die u stelt. 
 • Gegevens die u met ons deelt, zoals uw sociale mediaprofiel en ingevulde vragenlijsten. 
 • Gegevens over uw gebruik van en interactie met onze digitale media (zie par. 3.1.c). 
 • Geaggregeerde gegevens die we ontvangen uit openbare bronnen (zoals het kadaster, CBS, Kamer van Koophandel) of van derden. 

 

Voor statistisch onderzoek gebruikt Empathon B.V. uitsluitend geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van uw naam en e-mailadres. De onderzoeksresultaten rapporteren we uitsluitend op geaggregeerd niveau en zijn niet te herleiden tot individuele personen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om onze diensten te evalueren en te verbeteren. Zonder uw toestemming gebruiken we deze gegevens niet voor specifiek op u gerichte marketingactiviteiten (zie ook hieronder par. 4.1.f).

 

Aan wie verstrekken we uw gegevens

 

Empathon B.V. verstrekt persoonsgegevens aan: 
a. Artsen en medisch adviseurs
b. Samenwerkingspartners
c. Overheidsinstellingen, toezichthouders en andere financiële instellingen


a. Artsen en medisch adviseurs
Zie voor meer informatie, par. 3.2.

b. Samenwerkingspartners

Niet van toepassing

 

c. Overheidsinstellingen, toezichthouders en andere financiële instellingen

Alleen als Empathon B.V. wettelijk verplicht is haar medewerking te geven, verstrekken we uw persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en toezichthouders. Daarnaast registreren we in sommige gevallen persoonsgegevens in incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de GGZ. Deze registers zijn ook toegankelijk voor andere GGZ instellingen. Voor meer informatie, zie par. 4.1.c.

 

d.Leveranciers

Empathon B.V. schakelt derde partijen in voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren (dataminimalisatie). Empathon B.V. heeft met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische afspraken gemaakt om te waarborgen dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Deze afspraken zin vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

Onder leveranciers verstaan we derde partijen die niet alleen buiten Empathon B.V. infrastructuur persoonsgegevens van onze klanten verwerken, maar ook consultants en andere tijdelijke medewerkers die binnen de Empathon B.V. organisatie op inhuurbasis werkzaam zijn. De leveranciers van Empathon B.V. zijn zonder uitzondering gevestigd binnen de Europese Unie. Zij zijn gebonden aan de gesloten verwerkersovereenkomsten, maar ook aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Empathon B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Empathon B.V. heeft ook een werkproces ingericht op het registreren en behandelen van een eventueel datalek. Indien u twijfelt of een bericht, app of website van Empathon B.V. afkomstig is of u hebt een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening of beveiliging, neemt u dan alstublieft contact op met Empathon. Wij streven naar continue verbetering van onze organisatie. 

 

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wet- of regelgeving uw gegevens langer te bewaren, bewaart Empathon B.V. uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de gegevens, hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld of worden gebruikt. Empathon B.V. is een diverse organisatie die uiteenlopende diensten en producten aanbiedt. De bewaartermijn van de persoonsgegevens kan dus per doel en per Empathon dienst sterk verschillen. 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Empathon B.V. mag zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaart. Na afloop van een bewaartermijn verwijdert, anonimiseert en/of archiveert Empathon B.V. de persoonsgegevens. In specifieke gevallen kunnen we uw gegevens nog wel langer bewaren voor bijvoorbeeld de afwikkeling van een klacht of een lopende juridische procedure. 

 

Gearchiveerde en geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische en/of preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.

 

Omgevingen en social media buiten Empathon B.V.

Onze websites en apps kunnen links bevatten naar omgevingen van derden, waaronder sociale media-aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u onze beveiligde websites en apps. Dit Empathon B.V. privacybeleid is niet van toepassing op websites, apps of sociale media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en sociale media zijn uw eigen verantwoordelijkheid. 

 

Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan, raden we u aan om de privacystatements van deze derden te raadplegen (indien aanwezig). Maakt u gebruik van sociale media om gegevens met ons te delen of met ons te communiceren, zie dan ook par. 3.1.d en 4.1.b.

 

Veel sociale media-aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd of slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

 

Uw privacyrechten

Als klant/lid (of gebruiker van onze digitale media) hebt u de volgende privacy rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
f.  Recht op overdraagbaarheid of data portabiliteit

Als u gebruikt wilt maken van deze door de wet aan u gegeven privacy rechten, neemt u dan contact op met Empathon B.V.

Empathon B.V. kan voor de hieruit voortvloeiende werkzaamheden een (geringe) kostenvergoeding aan u vragen.

a. Recht van inzage

U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door Empathon B.V. worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

 

b. Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

 

c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en Empathon B.V. geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking.

 

Empathon B.V. kan haar medewerking aan verwijdering van de gegevens (tijdelijk) weigeren als zij wettelijk verplicht is een beëindigde polis of een gesloten dossier nog gedurende een bepaalde termijn te bewaren. In specifieke gevallen kunnen we uw gegevens langer bewaren voor bijvoorbeeld de afwikkeling van een klacht, een claim of een juridische procedure. Hierover informeren wij u.

 
d. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Empathon B.V. als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.
 
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen. Indien gewenst bespreken we met u de reden van de weigering of afwijzing.
 

f. Recht op overdraagbaarheid of data portabiliteit
U hebt het recht de door u aan Empathon B.V. verstrekte persoonsgegevens in ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm’ aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een verzekeraar of andere financieel dienstverlener) over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

 

Denkt u hierbij aan:

 • gegevens waarvoor u destijds toestemming heeft moeten geven;
 • persoonsgegevens die u zelf bij Empathon B.V. heeft aangeleverd of;
 • gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Empathon B.V..
 

Wijzigingen

Dit privacystatement en het privacybeleid kunnen worden gewijzigd. De actuele versie staat online. Wij adviseren u dit statement en het beleid daarom regelmatig te raadplegen. Dit document is op 25 mei 2018 vastgesteld door de directie van Empathon B.V. en het Managementteam van Empathon B.V. het laatst gewijzigd op 19 mei 2018.

Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact opnemen met Empathon B.V.

 

Wij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11.00 en 15.00 uur bereikbaar en helpen u graag.

 

Telefoon: 06-55378426

 

E-mail: algemeen@empathon.nl

 

Implementatie AVG binnen Empathon B.V. op koers

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd na een overgangsperiode van twee jaar. Doel van de AVG is om natuurlijke personen meer controle te geven over hun persoonlijke data (persoonsgegevens) en de transparantie over het gebruik daarvan te bevorderen. 

 

Multidisciplinair projectteam

De AVG heeft grote impact op dienstverleners binnen de GGZ zoals Empathon B.V. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Om ons tijdig op de eisen van deze privacywet voor te bereiden heeft Empathon B.V. een multidisciplinair AVG-projectteam opgericht, waar ook onze Functionaris Gegevensbescherming (privacy officer) deel van uitmaakt. Met deze multidisciplinaire aanpak verloopt onze dienstverlening per 25 mei 2018 conform de AVG.